امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۳۰۱۱۹۷ ۸۳۰۱۴۰۱۰۰۰ علی فزونی کرمانشاه ۰۸۳۳۸۳۸۷۸۰۰  کرمانشاه میدان سپاه بلوار زن، جنب مخابرات مرکز بعثت
۷۲۳۰۱۲۳۷ ۸۳۰۶۴۰۱۰۰۰ مسعود حسن زاده میل آغاردان هرسین ۰۸۳۴۵۱۲۰۸۸۳  م آزادی خ فرمانداری سابق جنب اداره پست
۷۲۳۰۱۱۸۷ ۸۳۰۹۴۰۱۰۰۰ لیلا فیروزآبادی تپه کنگاور ۰۸۳۴۸۲۲۲۴۸۴ م آیت اله عراقی بل انقلاب
۷۲۳۰۱۱۷۹ ۸۳۰۷۴۰۱۰۰۰ شیرزاد خزائی صحنه ۰۸۳۴۸۳۲۷۲۷۲  خ مولوی روبروی بانک رفاه
۷۲۳۰۱۱۶۴ ۸۳۱۳۴۰۱۰۰۰ عبدالناصر احمدی روانسر ۰۸۳۴۶۵۲۸۰۰۸ خ اصلی نبش خ بهار روبروی بانک صادرات
۷۲۳۰۱۱۸۹ ۸۳۰۱۴۰۳۰۰۰ مهدی توسلی كرمانشاه ۰۸۳۳۷۲۸۲۵۳۴  کرمانشاه، خ فردوسي سه راه برق خ دکتر فاطمي
۷۲۳۰۱۰۱۵ ۸۳۰۱۵۰۰۰۰۱ تورج سهرابی كرمانشاه ۰۸۳۸۲۳۷۰۹۰ کرمانشاه بل ش بهشتی روبرو ی ک پست ش قندی
۷۲۳۰۱۰۵۱ ۸۳۰۴۵۰۰۰۰۱ عبدالکریم ویسی جوانرود ۰۸۳۴۶۲۲۹۹۷۲ جوانرود مرکز شهر اول بازارچه مرزی روبروی بانک سپه
۷۲۳۰۱۰۴۴ ۸۳۰۱۴۰۲۰۰۰ کامران محمدی كرمانشاه ۰۸۳۳۷۲۱۸۱۳۳ کرمانشاه ۴راه جوانشیر ۴۰ متری مطهری غربی پ ۴۳۸