امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۵۶۵۰۵ ۵۲۰۱۴۰۱۰۰۰ حمیدرضا شیدا بجنورد ۰۵۸۳۲۳۱۴۴۹۰ خ امام خمینی غربی نرسیده به چهارراه شهرک شاهد مقابل بانک صادرات پ ۱۱۷۰
۵۶۵۱۰ ۵۲۰۵۵۰۰۰۰۱ سمیرا صفاریان شیروان ۰۵۸۶۲۳۶۴۰۰ شیروان خ سلمان فارسی جنب راهنمایی و رانندگی
۲۰۰۰۷ ۵۲۰۶۵۰۰۰۰۴ علیرضا ایمانپور  آشخانه، مانه و سمرقان ۰۵۸۳۲۹۲۱۷۱۲ آشخانه، بلوار بهشتی ، بالاتر از بانک ملی ، پ۷۰۸