امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
- ۶۲۰۱۴۰۱۰۰۰  برند شاپ مخابرات منطقه لرستان خرم آباد ۰۶۶۳۳۳۳۴۵۳۵  لرستان خرم آباد خیابان امام (ره) خیابان طالقانی میدان استانداری برند شاپ
۵۴۶۱۵ ۶۲۰۱۴۰۳۰۰۰ رحیم مرادی خرم آباد ۰۶۶۳۳۲۳۹۹۶۰ خ انقلاب بین ک ۵ و ۶ آراسته
۵۴۶۳۶ ۶۲۰۸۴۰۱۰۰۰ سینا امرائی کوهدشت ۰۶۶۳۲۶۳۹۰۰۹ خ رودکی نبش ک گلستان
۵۴۶۲۷ ۶۲۰۲۴۰۱۰۰۰ اسماعیل حسنوند الشتر ۰۶۶۳۲۵۲۸۰۹۰ خ امام خ ش مدنی
۵۴۶۲۳ ۶۲۰۹۴۰۱۰۰۰ بابک محمودی ازنا ۰۶۶۴۳۴۲۹۸۸۲ ازنا فرمانداری بلوار ولیعصر رویروی آموزش و پرورش نمایندگی ش قندی
۵۴۶۴۶ ۶۲۱۰۴۰۱۰۰۰ سید نورمحمد موسوی پلدختر ۰۶۶۳۲۲۲۰۱۲۳ امام روبروی بانک صادرات
۸۴۱۷۰ ۶۲۰۶۵۰۰۰۰۵ مهين حيدري دورود ۰۶۶۴۳۲۲۱۱۲۲ دورود خ کندوان
۶۲۰۴۴۰۱۰۰۰ ۶۲۰۴۴۰۱۰۰۰  هومان محمودی بروجرد ۰۶۶۴۲۵۳۰۰۰۳ بروجرد میدان تختی مدیریت مخابرات شهرستان بروجرد
۵۴۶۵۵ ۶۲۰۳۴۰۱۰۰۰ محمدناصربابایی اليگودرز ۰۶۶۴۳۳۴۱۲۶۶ خ ساحلی غربی جنب پلیس +۱۰روبروی زندان