امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۵۳۲۰۸ ۲۴۰۱۴۰۱۰۰۰ محسن ابراهیمی فرد زنجان ۰۲۴۳۳۴۶۳۳۳۰  زنجان، خ بعثت ، روبروی قنادی آیلار پ ۸۰
۵۳۲۳۷ ۲۴۰۱۴۰۲۰۰۰ شرکت ارتباط گستر صبا زنجان زنجان ۰۲۴۳۳۳۳۱۷۸۷ خ بعثت چهارراه سعدی روبروی انتقال خون پ ۶۱
۵۳۲۲۰ ۲۴۰۵۵۰۰۰۰۵ مهدی قدیمی قیداری قیدار ۰۲۴۳۴۲۲۵۸۲۸ قیدارمیدان امام حسین